REACH, ECHA i substancje SVHC

Prowadząc obrót materiałami oraz substancjami uznawanymi za niebezpieczne należy zawsze zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Zagadnienie to regulują obecnie specjalne przepisy, wprost odnoszące się do tych kwestii. Takie ujednolicone przepisy są często podstawą w wymianie informacji oraz handlu wśród państw Unii Europejskiej. Należy tu wymienić przede wszystkim rozwiązania REACH, które są w takich przypadkach kluczowe. Substancje znajdujące się w obrocie mają różnorodne skutki dla organizmu człowieka oraz środowiska. Tam gdzie występują substancje rakotwórcze, szkodliwe na rozrodczość i mutagenne – CMR, mogą stanowić zagrożenie na różnym poziomie. Na szczególną uwagę zasługują tu substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie – SVHC, ze wzglądu na szeroki zakres działań szkodliwych. Dodatkowo, mają one zdolność do bioakumulacji, co jest szczególnie niebezpieczne, zarówno w przypadku człowieka, jak i środowiska naturalnego. W efekcie sprowadza to określone obowiązki na podmioty występujące w łańcuchu dostaw. Takie substancje SVHC znalazły swoje specjalne miejsce w ECHA. Jest to Euroipejska Ahencja Chemikaliów, która w swojej szerokiej tematyce, zajmuje się tymi i innymi zagadnieniami z branży chemicznej. Stworzono tam specjalną listę kandydacką, na którą powinny trafiać wspomniane substancje SVHC. Wśród obowiązków należących do producentów i importerów w UE, należy powiadomienie ECHA, jeżeli łączna ilość SVHC w artykułach przekracza 1 tonę. Z kolei w sytuacji, gdy stężenie wynosi powyżej 0,01 promila, importerzy i producenci powinni informować odbiorców o tym fakcie. Wszystko z uwagi na obowiązujące zasady bezpiecznego postępowania z nimi.

Należy tutaj dodać, że obecność  na liście kandydackiej, może się wiązać z tym, że po pewnym czasie, substancja zostanie przeniesiona na listę substancji, które podlegają udzielania zezwoleń. Bez takiego uprawniającego dokumentu, nie będzie można wprowadzać substancji stwarzającej ryzyko do obrotu. Podobnie jest, jeżeli chodzi o jej wykorzystanie samo zezwolenie ma na celu stopniowe  eliminowanie takich substancji i w miarę możliwości, zastępowanie jej innymi, bardziej bezpiecznym.